Edunvalvonta

Edunvalvonta

Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. VAMOK pyrkii siis toiminnallaan edistämään opiskelijoiden asemaa. Edunvalvonta on suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, jonne opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat. Opiskelijakunta tekee koulutus- ja sosiaalipoliittista edunvalvontaa myös yhteistyössä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Opiskelijoiden etua valvotaan siis paikallisesti ja valtakunnallisesti.

 

VAMOK vaikuttaa opiskelijoiden valtakunnalliseen edunvalvontaan Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n jäsenenä. Vuoden aikana VAMOKin hallituksen jäsenet osallistuvat muun muassa SAMOKin järjestämiin seminaareihin ja työryhmiin, joissa käsitellään ajankohtaisia opiskelijakuntia koskevia asioita.

 

Opiskelijoiden edunvalvonnan osalta VAMOKin tehtäviin kuuluu muun muassa toimia opiskelijoiden äänenä ja valvoa opiskelijoiden etuja kuunnellen opiskelijoita esimerkiksi tekemällä kyselyitä ja välittämällä tietoa VAMKin hallinnolle. VAMOK ottaa myös kantaa opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin ongelmiin ja asioihin paikallisesti ja valtakunnallisesti. VAMOKin tärkeitä tehtäviä ovat myös opetuksen laadun seuraaminen ja tuen tarjoaminen opiskelijoille ongelmatilanteissa. VAMOKilla toimivat esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöt (nainen ja mies), joilta opiskelijat voivat saada luottamuksellista apua ongelmiinsa.

 

Kenellä tahansa on mahdollisuus vaikuttaa VAMOKissa edunvalvonnallisesti! Opiskelija voi vaikuttaa muun muassa edustajistossa, VAMOKin hallituksessa tai työryhmissä.

 

Arjessa VAMOKin edunvalvonta näkyy kenties konkreettisimmin esimerkiksi opiskelijakortilla saatavissa eduissa ja VAMOKin järjestämillä liikuntavuoroilla ja tapahtumissa. Myös tutortoiminta on tärkeä osa VAMOKin edunvalvontaa, sillä tutorit ovat usein uusien opiskelijoiden ensimmäinen kontakti opiskelijakuntaan ja ammattikorkeakouluun.