Opiskelijakunnan säännöt

Opiskelijakunnan säännöt

1§ Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan nimi on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä VAMOK. Opiskelijakunnan kotipaikka on Vaasa. Opiskelijakunnan ensisijainen kieli on suomi.

 

Opiskelijakunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932) 41 §:ään. Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989), mikäli ammattikorkeakoululaissa ei toisin säädetä.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.
Opiskelijakunnan tehtävänä on:

 

 • valita opiskelijoiden edustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen
 • valita opiskelijoiden edustajat muihin ammattikorkeakoululain 4:ssä luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin
 • nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan
 • osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskeluterveydenhuollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11—14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen
 • osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

 

Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana.

3§ Jäsenet
Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Jäsenet hyväksyy opiskelijakunnan hallitus. Edustajisto voi erottaa jäsenen, mikäli hän on toiminnallaan opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut opiskelijakuntaa.

4§ Jäsenmaksu
Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Edustajisto määrää jäsenmaksun vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenmaksu kannetaan saman suuruisena kaikilta opiskelijakunnan jäseniltä.
Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan, katsotaan eronneeksi opiskelijakunnasta.

5§ Edustajisto
Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, muu edustajiston määrittämä henkilö.
Edustajiston tehtävänä on:

 

 • valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
 • valita opiskelijoiden edustajat Vaasan ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain 4:ssä luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin
 • nimittää ja vapauttaa tilintarkastajan ja hänen varahenkilön
 • hyväksyä talousarvio ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet määrätä jäsenmaksun suuruus
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen tilinpäätös
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima opiskelijakunnan toimintakertomus
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
 • päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista, sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista.

 

Edustajistoon valitaan kaksikymmentä (20) jäsentä. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu opiskelijakunnan jäsen on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi, mikäli säännöissä ei muutoin määrätä. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan jäsenillä.

 

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema vaalilautakunta, ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

 

Edustajiston kokouksissa jokaisella jäsenellä on käytössä yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.
Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai päätoiminen työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan päätoimiseksi työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon varajäsen hänen hallituksessa toimimisensa tai työsuhteensa ajaksi.

 

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee häneen sijaansa varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.
Edustajisto voi nimetä alaisuuteensa toimintaansa varten tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja jaostoja. Näitä nimetessään edustajiston tulee määritellä niille toimintasuunnitelma, talousarvio ja puheenjohtaja tai puheenjohtajan valintatapa.

 

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.

6§ Edustajiston kokoontuminen
Edustajisto kokoontuu vuosittain ainakin kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen, järjestäytymiskokoukseen, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen.

 

Edustajiston järjestäytymiskokous pidetään vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen edustajiston toimikauden alkua, viimeistään joulukuussa. Järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • todetaan edustajiston kokoonpano
 • valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Edustajiston kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa, ja kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • esitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • esitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Edustajiston syyskokous pidetään viimeistään marraskuussa, ja kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan yksi (1) tilintarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varahenkilö
 • määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 • päätetään seuraavan vuoden kokouspalkkioiden suuruus sekä luottamushenkilöiden palkkioiden suuruus
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä.

 

Edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja opiskelijakunnan toiminnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla äänten enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

7§ Hallitus
Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaosta. Hallituksen jäsenen on oltava opiskelijakunnan jäsen. Henkilön suorittaessa tutkintonsa toimikautensa aikana, on hän kuitenkin oikeutettu jatkamaan toimessaan toimikautensa loppuun saakka. Opiskelijakunnan päätoiminen työntekijä ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja hänen ollessa estyneenä muu hallituksen määrittämä henkilö.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintaa ohjaavat edustajiston hyväksymät dokumentit.

 

Hallituksen tehtävänä on:

 

 • johtaa opiskelijakunnan toimintaa lakien, näiden sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä edustajiston kokousten päätösten mukaisesti
 • valvoa jäsenistönsä etuja
 • valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat
 • edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin
 • vastata jäsenmaksujen keräämisestä ja opiskelijakorttien toimittamisesta jäsenilleen
 • huolehtia varojen hankinnasta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta
 • valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat muihin kuin ammattikorkeakoululain 4:ssä luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin
 • monijäsenisiin toimielimiin palkata, erottaa ja tarvittaessa lomauttaa työntekijöitä.

 

 

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.
Edustajiston puheenjohtajalla, ja varapuheenjohtajalla, on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kokouksessaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

 

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.

 

Edustajiston erotessa kesken toimikautensa myös hallitus eroaa.

 

Mikäli edustajiston tai hallituksen jäsen erotetaan kesken toimikauden, hän ei voi enää tulevaisuudessa hakea uudelleen mihinkään opiskelijakunnan luottamustoimeen.

8§ Kokousten koollekutsuminen
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää. Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään ennen toimikauden alkua. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.

9§ Sähköinen kokoustapa ja etäosallistuminen
Opiskelijakunnan toimielinten kokoukset voidaan pitää edustajiston sääntömääräisiä kokouksia lukuun ottamatta myös sähköisesti. Jos kokouksen esityslistalla olevat asiat vaativat erityistä keskustelua, ei sähköistä kokoustapaa ole suositeltavaa käyttää. Harkintavalta sähköisen kokoustavan käyttämisestä on kuitenkin opiskelijakunnan hallituksella.

 

Etäosallistuminen opiskelijakunnan toimielinten kokoukseen voidaan mahdollistaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kuitenkin opiskelijakunnan hallituksella.

 

Käytettäessä kokonaan sähköistä kokoustapaa tai etäosallistumista, tulee kokoukseen osallistuvien henkilöllisyys varmentaa. Mikäli kokouksessa on yksikin etäyhteydellä osallistuva äänioikeutettu ja kokouksessa suoritetaan äänestys suljetulla lippuäänestyksellä, on äänestys toteutettava kokonaisuudessaan sähköisesti.

10§ Aloiteoikeus
Jokaisella edustajiston jäsenellä tai opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

11§ Päätöksenteko
Edustajiston päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa ratkaisu tehdään arvalla. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

12§ Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus
Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 §:n nojalla tekemät päätökset ja niitä koskevat asiakirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä.

 

Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin toisin päätä.

 

Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole julkinen. Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle. Opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja opiskelijakunnan jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä taikka muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä, tai että päätös on muutoin lain, asetuksen tai opiskelijakuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiainvalmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa.

 

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 §:ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 §) määräyksiä.

13§ Nimenkirjoittajat
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja opiskelijakunnan toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, aina kuitenkin kaksi yhdessä.

14§ Talous
Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on yksi (1) tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varahenkilö. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajalle kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden (2) viikon sisällä siitä, kun hän on vastaanottanut tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouksen yhteydessä.

15§ Toimihenkilöt ja työntekijät
Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut vakinaiset, määräaikaiset ja muut mahdolliset tilapäiset työntekijät. Toiminnanjohtaja johtaa opiskelijakunnan toimiston toimintaa ja toimii muiden toimihenkilöiden sekä työntekijöiden esimiehenä. Toimihenkilöiden työnkuvasta määrätään tarkemmin ohjesäännöllä.

 

Toiminnanjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä palvelussuhteen ehdoista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä, siten kuin ohjesäännöissä tarkemmin määrätään.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.

17§ Sääntöjen voimaantulo
Nämä säännöt astuvat voimaan rehtorin allekirjoituksella.

 

Säännöt vahvistaa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori.

 

Vahvistettu rehtorin päätöksellä:

 

Vaasassa 9.4.2015

 

Tauno Kekäle
rehtori
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Muut säännöt

 

Edustajiston työohjesääntö

 

VAMOK_Edustajiston_työohjesääntö.pdf

 

Hallituksen työjärjestysohjesääntö

 

VAMOK_Hallituksen_työjärjestysohjesääntö.pdf

 

Merkkiohjesääntö

 

VAMOK_Merkkiohjesääntö.pdf

 

Soundnation Events -Instagramkilpailun säännöt

 

Instagram-kilpailun_säännöt_Soundnation_Events.docx

 

Soundnation Events ja Pampas Cruise -Instagramkilpailun säännöt

 

Instagram-kilpailun_säännöt_PampasCruise.docx

 

Toimihenkilöitä ja työntekijöitä koskeva ohjesääntö

 

VAMOK_Toimihenkilöitä_ja_työntekijöitä_koskeva_ohjesääntö.pdf

 

Vaaliohjesääntö

 

VAMOK_Vaaliohjesääntö.pdf