Hallitus

              Ohjaus kaikille hallituksen jäsenille: hallitus@vamok.fi

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@vamok.fi

Teemu Oksanen – 045 179 9636

Varapuheenjohtaja

Tapahtumavastaava

tapahtumat@vamok.fi

Anette Nykänen – 0400 991 295

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

liikunta@vamok.fi

Jasmina Rantanen – 050 917 1890

Tutorvastaava

tutor@vamok.fi

Sami Uusitalo – 0400 195 114

Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@vamok.fi

Roosa Kauppinen – 045 124 7928

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@vamok.fi

Anni Himanen – 040 760 8096

Kansainvälisyysvastaava

Häirintäyhdyshenkilö

international@vamok.fi

Kalle Kumpula – 040 720 5723

Viestintävastaava

Häirintäyhdyshenkilö

viestinta@vamok.fi

Kristiina Erinko – 040 353 7173

Edustajiston puheenjohtaja

epj@vamok.fi

Sami Korpela – 050 406 8667

Edustajiston varapuheenjohtaja

evpj@vamok.fi

Paavo Sormunen

Hallitustoiminta ja tehtävät


Opiskelijakunta VAMOKin hallitus koostuu luottamustoimijoista, joiden on oltava Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelijakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee VAMOKin edustajisto järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella. Tarvittaessa edustajisto täydentää hallitusta vuoden aikana. Tehtävään vaaditaan panostusta ja sitoutumista, sillä opiskelijakunnan toiminta on laaja-alaista, aktiivista ja monimuotoista. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa toimintasuunnitelman ja edustajiston linjausten mukaisesti. Työ jakautuu sektorikohtaisiin vastuisiin sekä kollektiiviseen koko hallitusta koskevaan toimintaan. Halllitus päättää henkilökohtaisista sektoreistaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa ennen hallituskauden alkamista. Hallituksen jäsenet kirjoittavat kuukausittain toimintakertomuksen puheenjohtajalle. Hallitus toimii kollektiivisena työnantajana opiskelijakunnan henkilöstölle. Hallituskausi kestää yhden kalenterivuoden.[/vc_column_text]

Puheenjohtaja

 
Puheenjohtaja toimii hallituksen ja työntekijöiden esimiehenä. Puheenjohtajalla on lopullinen vastuu hallituksen toiminnasta.

Varapuheenjohtaja

 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan työparina ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Koulutuspoliittinen vastaava

 
Koulutuspoliittisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden näkökulmien saattaminen koulun hallinnon tietoisuuteen ja siten taata, että opiskelijat voivat vaikuttaa omaan opiskeluympäristöönsä.Koulutuspoliittinen vastaava seuraa puheenjohtajan kanssa opetuksen rakenteellista kehittämistä ja reagoi tarpeen mukaan. Koulutuspoliittinen vastaava toteuttaa myös koulutuspoliittisen kyselyn.

Sosiaalipoliittinen vastaava

 
Sosiaalipoliittinen toiminta kohdistuu opiskeluedellytysten turvaamiseen: voidakseen opiskella täysipäiväisesti, opiskelijalla täytyy olla asunto, riittävä toimeentulo (opintotuki), ruokailu ja terveydenhuolto. Opiskelijakunta valvoo näitä olosuhteita, tiedottaa opiskelijoita niissä tapahtuvista muutoksista ja tarvittaessa nostaa esiin ilmeneviä epäkohtia.

Tutorvastaava

 
Ammattikorkeakoulun tutortoiminta kuuluu opiskelijakunnan alaisuuteen. Tutoreiden valinta, koulutus ja toiminnan koordinointi on tutorvastaavan vastuulla. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisen tutorvastaavan kanssa.

Kansainvälisyysvastaava

 
Kansainvälisellä tutortoiminnalla turvataan ulkomailta saapuville vaihto-opiskelijoille mahdollisuudet sopeutua ammattikorkeakouluun, Vaasaan ja Suomeen. Tästä toiminnasta vastaa opiskelijakunnan hallituksen kansainvälisyysvastaava.

Tapahtumavastaava

 
Tapahtumatoiminta on opiskelijakunnan toiminnan näkyvimpiä osa-alueita. Tapahtumatoiminta pitää sisällään kaikki opiskelijakunnan järjestämät tapahtumat. Tapahtumien toteuttamisesta ja markkinoinnista vastaa opiskelijakunnan hallituksen tapahtumavastaava.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

 
Liikuntavastaavan tehtävä on huolehtia liikuntavuorojen toimivuudesta mm. hankkimalla liikuntavuoroille omat vastaavat, jotka huolehtivat vuoroilla tarvittavista välineistä. Liikunta- ja vapaa-aikavastaava vastaa tarvittavien välineiden hankinnasta ja  vastaavien ohjeistuksesta ja siitä, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus nauttia liikunnasta. Liikuntavastaava toimii VAMOKin yhteyshenkilönä Opiskelijoiden liikuntaliittoon (OLL). Tavoitteena on tarjota ja mahdollistaa jäsenille sellaista liikuntaa, jota he haluavat.

[/vc_column][/vc_row]