Hallitus

Hallitustoiminta ja tehtävät

Opiskelijakunta VAMOKin hallitus koostuu luottamustoimijoista, joiden on oltava Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelijakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee VAMOKin edustajisto järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella. Tarvittaessa edustajisto täydentää hallitusta vuoden aikana. Tehtävään vaaditaan panostusta ja sitoutumista, sillä opiskelijakunnan toiminta on laaja-alaista, aktiivista ja monimuotoista. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa toimintasuunnitelman ja edustajiston linjausten mukaisesti. Työ jakautuu sektorikohtaisiin vastuisiin sekä kollektiiviseen koko hallitusta koskevaan toimintaan.  Hallitus toimii kollektiivisena työnantajana opiskelijakunnan henkilöstölle. Hallituskausi kestää yhden kalenterivuoden.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii hallituksen ja toiminnanjohtajan esimiehenä. Puheenjohtajalla on lopullinen vastuu hallituksen toiminnasta.

Varapuheenjohtaja

Hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja toimii muiden tehtäviensä ohella puheenjohtajan työparina ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden näkökulmien saattaminen koulun hallinnon tietoisuuteen ja siten taata, että opiskelijat voivat vaikuttaa omaan opiskeluympäristöönsä. Koulutuspoliittinen vastaava seuraa puheenjohtajan kanssa opetuksen rakenteellisesta kehittämisestä ja reagoi tarpeen mukaan.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen toiminta kohdistuu opiskeluedellytysten turvaamiseen: voidakseen opiskella täysipäiväisesti, opiskelijalla täytyy olla asunto, riittävä toimeentulo (opintotuki), ruokailu ja terveydenhuolto. Opiskelijakunta valvoo näitä olosuhteita, tiedottaa opiskelijoita niissä tapahtuvista muutoksista ja tarvittaessa nostaa esiin ilmeneviä epäkohtia. Sosiaalipoliittinen vastaava järjestää myös hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, kuten jokasyksyisen Hyvinvointiviikon.

Tutorvastaava

Ammattikorkeakoulun vertaistutortoiminta kuuluu opiskelijakunnan alaisuuteen. Vertaistutoreiden valinta, koulutus ja toiminnan koordinointi on tutorvastaavan vastuulla. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyysvastaavan kanssa.

Kansainvälisyysvastaava

Opiskelijakunnan kansainvälisyysvastaava valitsee, kouluttaa ja koordinoi opiskelijakunnan kansainväliset tutorit, jotka toimivat VAMKiin saapuvien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden apuna. Kansainvälisyysvastaava järjestää myös muuta kansainvälisille opiskelijoille suunnattua toimintaa, esim. Finland 101-kotouttamiskurssin yhteistyössä koulun kanssa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumatoiminta on opiskelijakunnan toiminnan näkyvimpiä osa-alueita. Tapahtumatoiminta pitää yleisesti sisällään kaikki opiskelijakunnan järjestämät iltatapahtumat. Tapahtumien toteuttamisesta ja markkinoinnista vastaa opiskelijakunnan hallituksen tapahtumavastaava.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

Liikunta- ja vapaa-aikavastaavan tehtävä on huolehtia opiskelijakunnan tarjoamien liikuntavuorojen toimivuudesta mm. hankkimalla liikuntavuoroille omat vastaavat, jotka huolehtivat vuoroilla tarvittavista välineistä. Liikunta- ja vapaa-aikavastaava vastaa lisäksi lajikokeilujen ja muiden vapaa-ajan toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisestä ja toteutuksesta.

Viestintävastaava

Hallituksen viestintävastaavan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa opiskelijakunnan ulkoista viestintää käytössä olevissa somekanavissa ja niiden ulkopuolella.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä:

https://vamok.fi/fi/yhteystiedot/hallitus/