Hallitus

VAMOKin Hallitus

VAMOKin hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. VAMOKin hallitus koostuu luottamustoimijoista, joiden on oltava Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelijakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee VAMOKin edustajisto järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella.  Tehtävään vaaditaan panostusta ja sitoutumista, sillä opiskelijakunnan toiminta on laaja-alaista, aktiivista ja monimuotoista.  Työ jakautuu sektorikohtaisiin vastuisiin sekä kollektiiviseen koko hallitusta koskevaan toimintaan. Hallituskausi kestää yhden kalenterivuoden.

Hallituksen tehtävät
  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa edustajiston linjauksien mukaisesti
  • Edustaa opiskelijakuntaa
  • Valmistella edustajiston käsiteltävät asiat
  • Kerätä jäsenmaksut
  • Vastaa opiskelijakunnan taloudesta ja varainhankinnasta
  • Ylläpitää opiskelijakunnan jäsenrekisteriä
  • Järjestää tapahtumia ja vahvistaa opiskelijayhteisöä Vaasan Ammattikorkeakoulussa
  • Järjestää opiskelijaliikuntaa Vaasan Ammattikorkeakoulun opiskelijoille
  • Vastaa opiskelijatutoroinnista
Hallituksen vastuualueet ja tehtävät
Puheenjohtaja

 

Puheenjohtaja toimii hallituksen ja toiminnanjohtajan esimiehenä. Puheenjohtajalla on lopullinen vastuu hallituksen toiminnasta.

Varapuheenjohtaja

 

Hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja toimii muiden tehtäviensä ohella puheenjohtajan työparina ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Koulutuspoliittinen vastaava

 

Koulutuspoliittisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden näkökulmien saattaminen koulun hallinnon tietoisuuteen ja siten taata, että opiskelijat voivat vaikuttaa omaan opiskeluympäristöönsä. Koulutuspoliittinen vastaava seuraa puheenjohtajan kanssa opetuksen rakenteellisesta kehittämisestä ja reagoi tarpeen mukaan.

Sosiaalipoliittinen vastaava

 

Sosiaalipoliittinen toiminta kohdistuu opiskeluedellytysten turvaamiseen: voidakseen opiskella täysipäiväisesti, opiskelijalla täytyy olla asunto, riittävä toimeentulo (opintotuki), ruokailu ja terveydenhuolto. Opiskelijakunta valvoo näitä olosuhteita, tiedottaa opiskelijoita niissä tapahtuvista muutoksista ja tarvittaessa nostaa esiin ilmeneviä epäkohtia. Sosiaalipoliittinen vastaava järjestää myös hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, kuten jokasyksyisen Hyvinvointiviikon.

Tutorvastaava

 

Ammattikorkeakoulun vertaistutortoiminta kuuluu opiskelijakunnan alaisuuteen. Vertaistutoreiden valinta, koulutus ja toiminnan koordinointi on tutorvastaavan vastuulla. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyysvastaavan kanssa.

Tutorvastaava

 

Ammattikorkeakoulun vertaistutortoiminta kuuluu opiskelijakunnan alaisuuteen. Vertaistutoreiden valinta, koulutus ja toiminnan koordinointi on tutorvastaavan vastuulla. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyysvastaavan kanssa.

Tapahtumavastaava

 

Tapahtumatoiminta on opiskelijakunnan toiminnan näkyvimpiä osa-alueita. Tapahtumatoiminta pitää yleisesti sisällään kaikki opiskelijakunnan järjestämät iltatapahtumat. Tapahtumien toteuttamisesta ja markkinoinnista vastaa opiskelijakunnan hallituksen tapahtumavastaava.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

 

Liikunta- ja vapaa-aikavastaavan tehtävä on huolehtia opiskelijakunnan tarjoamien liikuntavuorojen toimivuudesta mm. hankkimalla liikuntavuoroille omat vastaavat, jotka huolehtivat vuoroilla tarvittavista välineistä. Liikunta- ja vapaa-aikavastaava vastaa lisäksi lajikokeilujen ja muiden vapaa-ajan toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisestä ja toteutuksesta.

Viestintävastaava

 

Hallituksen viestintävastaavan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa opiskelijakunnan ulkoista viestintää käytössä olevissa somekanavissa ja niiden ulkopuolella.