Opiskelijakunta

Hallitus

Hallitus

VAMOKin hallitus

VAMOKin hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. VAMOKin hallitus koostuu luottamustoimijoista, joiden on oltava Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelijakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee VAMOKin edustajisto järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella.  Tehtävään vaaditaan panostusta ja sitoutumista, sillä opiskelijakunnan toiminta on laaja-alaista, aktiivista ja monimuotoista.  Työ jakautuu sektorikohtaisiin vastuisiin sekä kollektiiviseen koko hallitusta koskevaan toimintaan. Hallituskausi kestää yhden kalenterivuoden.

Hallituksen tehtävät:
  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa edustajiston linjausten ja määräysten mukaisesti
  • Edustaa opiskelijakuntaa
  • Valmistella edustajiston käsiteltävät asiat
  • Kerätä jäsenmaksut
  • Vastaa opiskelijakunnan taloudesta ja varainhankinnasta
  • Ylläpitää opiskelijakunnan jäsenrekisteriä
  • Järjestää tapahtumia ja vahvistaa opiskelijayhteisöä Vaasan ammattikorkeakoulussa
  • Järjestää opiskelijaliikuntaa Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoille
  • Vastaa opiskelijatutoroinnista

Puheenjohtaja toimii hallituksen ja toiminnanjohtajan esimiehenä. Puheenjohtajalla on lopullinen vastuu hallituksen toiminnasta.

Hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja toimii muiden tehtäviensä ohella puheenjohtajan työparina ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Koulutuspoliittisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden näkökulmien saattaminen koulun hallinnon tietoisuuteen ja siten taata, että opiskelijat voivat vaikuttaa omaan opiskeluympäristöönsä. Koulutuksen parissa työskentelevä edunvalvontavastaava seuraa puheenjohtajan kanssa opetuksen rakenteellisesta kehittämisestä ja reagoi tarpeen mukaan.

Edunvalvontavastaavan hyvinvointi toiminta kohdistuu opiskeluedellytysten turvaamiseen: voidakseen opiskella täysipäiväisesti, opiskelijalla täytyy olla asunto, riittävä toimeentulo (opintotuki), ruokailu ja terveydenhuolto. Opiskelijakunta valvoo näitä olosuhteita, tiedottaa opiskelijoita niissä tapahtuvista muutoksista ja tarvittaessa nostaa esiin ilmeneviä epäkohtia. Hyvinvointivastaava järjestää myös hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, kuten jokasyksyisen Hyvinvointiviikon.

Ammattikorkeakoulun vertaistutortoiminta kuuluu opiskelijakunnan alaisuuteen. Vertaistutoreiden valinta, koulutus ja toiminnan koordinointi on tutorvastaavan vastuulla. Tutorvastaava tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyysvastaavan kanssa.

Kansainvälisyysvastaava vastaa vaihtaritutoreiden rekrytoimisesta ja kouluttamisesta yhdessä tutorvastaavan kanssa. Lisäksi kansainvälisyysvastaavan tehtävänä on järjestää ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattu vapaa-valintainen Finland 101 -kurssi.

Tapahtumatoiminta on opiskelijakunnan toiminnan näkyvimpiä osa-alueita. Tapahtumatoiminta pitää yleisesti sisällään kaikki opiskelijakunnan järjestämät iltatapahtumat. Tapahtumien toteuttamisesta ja markkinoinnista vastaa opiskelijakunnan hallituksen tapahtumavastaava.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaavan tehtävä on huolehtia opiskelijakunnan tarjoamien liikuntavuorojen toimivuudesta mm. hankkimalla liikuntavuoroille omat vastaavat, jotka huolehtivat vuoroilla tarvittavista välineistä. Liikunta- ja vapaa-aikavastaava vastaa lisäksi lajikokeilujen ja muiden vapaa-ajan toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisestä ja toteutuksesta.

Hallituksen viestintävastaavan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa opiskelijakunnan ulkoista viestintää käytössä olevissa somekanavissa ja niiden ulkopuolella.